Producenci
Regulamin zakupów

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI WĘDZIDEŁ

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin obowiązuje przy zawieraniu transakcji pomiędzy Grupa Stajnia Sklep i Wypożyczalnia Wędzideł (Sprzedający) a osobą fizyczną, będącą konsumentem, w rozumieniu obowiązujących ustaw, zamieszkującą na terenie Polski (Kupujący)
 2. Wszystkie podane w sklepie ceny są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT.
 3. Do składania zamówień upoważnione są wyłącznie osoby pełnoletnie.
 4. Przedstawiona oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych i jest zaproszeniem do zawarcia umowy
 5. Zamówienia można składać za pośrednictwem strony internetowej (wypełniając formularz), e-maila:wedzidla@wedzidla.pl lub telefonicznie +4822 839 08 23.
 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dodatkowego potwierdzenia zamówienia telefonicznie bądź mail'em.
 7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia w szczególnych przypadkach, bez podania przyczyny po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego. Zamówienie zostaje anulowane w przypadku niedokonania przez Kupującego zapłaty w terminie14 dni od przyjęcia zamówienia do realizacji.
 8. Momentem zawarcia umowy kupna-sprzedaży jest moment potwierdzenia przez
  Sprzedającego przyjęcia zamówienia do realizacji.
 9. Koszty transportu towaru ponosi Kupujący (chyba, że w opisie produktu zaznaczone jest inaczej). Koszty te podane są podczas składania zamówienia.
 10. Podane ceny obowiązują wyłącznie w sklepie internetowym i mogą być różne od cen w sklepie stacjonarnym.
 11. Oferta zamieszczona na stronach wypożyczalni nie jest ofertą magazynową - tzn. nie wszystkie produkty są dostępne "od ręki".
 12. W przypadku braku produktu w magazynie, Sprzedający poinformuje Klienta o przewidywanym terminie wysłania zamówienia.
 13. Termin realizacji zamówienia wynosi od 1 do 21 dni roboczych. Jeśli jednak wszystkie zamówione towary są dostępne w magazynie sklepu, zamówienie wysyłane jest tego samego lub następnego dnia roboczego. W szczególnych przypadkach czas realizacji zamówienia może być dłuższy. 

 

 1. Realizacja i przetwarzanie zamówienia

 

 1. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia - podanie pełnych danych adresowych oraz numeru telefonu kontaktowego i adresu e-mailowego w celu umożliwienia potwierdzenia złożonego zamówienia.
 2. W przypadku niemożliwości potwierdzenia rzetelności zamawiającego (numer telefonu, adres) Sprzedający może odmówić jego realizacji (zamówienie zostanie anulowane).
 3. Wiążąca dla stron jest cena produktu podana w momencie złożenia zamówienia.
 4. Do zamówienia doliczany jest koszt wysyłki podany w opisie produktu (uzależniony od wagi, wartości towaru oraz formy płatności). Koszt wysyłki ponosi Kupujący.

Po złożeniu zamówienia, Sprzedający potwierdza je, informując jednocześnie o terminie realizacji zamówienia. Potwierdzenie zamówienia następuje przez wysłanie wiadomość, na adres wskazany przez Kupującego, zawierającej co najmniej potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

 

Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez:

a) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego,

b) przesłanie Kupującemu wiadomości e-mail, o której mowa powyżej, a także poprzez

c) dołączanie do przesyłek dowodu zakupu i specyfikacji zawartej Umowy Sprzedaży. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

Zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym konsumenta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

 

 1. Dostawy realizowane są na terenie całego kraju za pośrednictwem firmy kurierskiej. W indywidualnych przypadkach możliwa jest wysyłka firmą przewozową wskazaną przez Kupującego.
 2. Firma kurierska dostarcza paczki maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych (nie jest to termin realizacji zamówienia) . Do każdego zakupu załączony zostaje paragon lub faktura VAT.
 3. Sprzedający dopuszcza następujące formy płatności: przedpłata na konto, za pobraniem (przy odbiorze towaru), zapłata gotówką (w przypadku odbioru osobistego)
 4. W przypadku chęci otrzymania faktury VAT za zakupiony towar, konieczne jest zaznaczenie odpowiedniej rubryki w formularzu zamówienia i wpisanie dokładnych danych, umożliwiające wystawienie faktury VAT.

 

 1. Zwroty, reklamacje, gwarancja

 

 1. Kupujący, będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres: wedzidla@wedzidla.pl
 2. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi otrzymanie oświadczenia Kupującego, wysyłając wiadomość drogą elektroniczną na adres e-mail Kupującego
 3.  Warunkiem przyjęcia zwrotu jest odesłanie zakupionego towaru w stanie niezmienionym (w nieuszkodzonym opakowaniu, bez śladów użytkowania) wraz z dowodem zakupu. Zwrot należności za zwrócone towary, po potrąceniu całkowitych kosztów przesyłki, nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania zwrotu. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Kupujący, chyba że wskaże inny sposób zwrotu.
 4. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 5. Koszty odesłania towaru ponosi Kupujący.
 6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej
 7. W przypadku zakupu niedopasowanego rozmiaru lub innych przyczyn, możliwa jest wymiana zakupionego towaru na inny, po uzgodnieniu szczegółów ze Sprzedającym. Warunkiem wymiany towaru jest odesłanie go na koszt Kupującego w stanie niezmienionym (w nieuszkodzonym opakowaniu, bez śladów użytkowania). 
 8. Wszystkie zwroty i towary podlegające wymianie należy wysyłać na adres: Sklep Stajnia , gen.Zajączka 1/5, 01-518 Warszawa
 1. Reklamacje z tytułu rękojmi są rozpatrywane zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
 2. Gwarancja, rękojmia, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego, w tym w czasie transportu. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, nie należy przyjmować przesyłki (lub poprosić o komisyjne otwarcie przesyłki) i w obecności kuriera należy sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedającym w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Kupującego z tytułu uszkodzenia przesyłki w transporcie.
 3. O zamiarze złożenia reklamacji należy powiadomić telefonicznie lub pocztą elektroniczną Sprzedającego, a następnie przesłać reklamowany towar (wraz z ksero dowodu zakupu) pod adres wskazany przez Sprzedającego (koszt przesyłki ponosi osoba reklamująca dany towar).
 4. Reklamacja rozpatrywana jest w ciągu 14 dni od daty otrzymania wadliwego produktu.
 5. W przypadku uznania reklamacji towar zostanie naprawiony lub wymieniony na wolny od wad i dostarczony na koszt Sprzedającego.
 6. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia sprzętu z winy Kupującego, wszelkie koszty (transportu, ekspertyz itp.) pokrywa Kupujący.
 7. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 


V. Ochrona danych osobowych i polityka prywatności.

 1. Złożenie zamówienia w Wypożyczalni Wędzideł jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 "o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. nr 133 poz. 883)".
 2. Dane osobowe klienta nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieję się to za wyraźną zgodą lub na życzenie klienta i jeśli jest to konieczne w celu wywiązania się z umowy kupna - sprzedaży usług i towarów.
 3. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator Wypożyczalni Wędzideł
 4. Wszelkie informacje na temat bazy danych uzyskają Państwo bezpośrednio od administratora Wypożyczalni Wędzideł
 5. Każdy klient, który wypełnił formularz rejestracyjny ma możliwość dostępu do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienie o ich usunięcie logując się do Wypożyczalni Wędzideł bądź pisząc na adres administratora.
 6. Kupujący będą informowani o nowościach i aktualizacjach Wypożyczalni Wędzideł poprzez główną stronę sklepu, a jeżeli wyrażą na to zgodę, również przez newsletter.

 

  VI. Postanowienia końcowe

 1. Składając zamówienie Kupujący akceptuje powyższy regulamin.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.
 3. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna - sprzedaży między Wypożyczalnią Wędzideł a kupującymi będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd rejonowy właściwy dla siedziby sprzedawcy. 

 

Concept Equestrian Iga Wróblewska

 ul. Gen. Zajączka 1/5

 01-518 Warszawa,

 NIP: 7010254734

 

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl